R+R Morava

O kurzech Žít s respektem

Od poloviny roku 2021 používáme pro naše kurzy nový název Žít s respektem, který výstižněji odpovídá tomu, jak kurzy v posledních letech pojímáme: žít s respektem k sobě, k druhým lidem a k Zemi. Více o změně názvu najdete zde. Kurzy Žít s respektem navazují na kurzy Respektovat a být respektován (R+R), které v ČR a na Slovensku probíhají už 20 let.  Za tu dobu jimi prošlo na 40 tisíc účastníků především z řad rodičů a učitelů. V posledních letech roste zájem o kurzy rovněž ze strany institucí a firem, kterým pomáhají zlepšit pracovní klima, motivaci a efektivitu práce. Zájem o kurzy podnítila také kniha Respektovat a být respektován, které se od jejího vydání na podzim 2005 prodalo přes 100 tisíc výtisků.

Kurzy Žít s respektem jsou určeny všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Přístup  vychází  z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné. Má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných  i jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj demokracie, prosperity a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.

Přístup Žít s respektem neznamená snižování nároků, ani že si druzí lidé budou dělat, co chtějí, ale že uplatňování nároků jde ruku v ruce s ohledem na lidskou důstojnost každého člověka. Projevuje se férovou komunikací bez manipulace, poskytováním informací, přibíráním druhých ke spolurozhodování o věcech, které se jich týkají, oceňováním, vyjadřováním nesouhlasu nebo nelibosti bez urážek a ponižování, ochotou a schopností otevírat i citlivé problémy a řešit je bez výčitek a vyhrožování, budováním autority ve smyslu „vážit si někoho“, nikoliv „bát se ho“.

Cílem kurzů Žít s respektem je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vztahy, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.

Kurzy Žít s respektem provázejí, především na Moravě, Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové s praxí v klinické psychologii, psychoterapii a poradenství. Jsou manželé od roku 1983, mají pět už dospělých dětí, bydlí na Valašsku, v Bystřici pod Hostýnem. 

Spoluautorkami přístupu a knihy Respektovat a být respektován, na které kurzem Žít s respektem navazujeme, jsou psycholožky Jana Nováčková a Dobromila Nevolová, které spolu s dalšími lektory organizují a lektorují kurzy v Čechách a na Slovensku. Ty probíhají pod původním názvem Respektovat a být respektován. Viz www.respektovani.comwww.respektovanie.sk.

Organizace kurzů Žít s respektem

Následující informace se týkají našich (Kopřivovi) kurzů Žít s respektem. Kurzy Respektovat a být respektován lektorované dalšími lektory  se mohou lišit co do rozsahu, časů, uspořádání témat a způsobu práce.               

Kurzy organizují vzdělávací centra, rodinná a mateřská centra, školy, instituce, firmy. Některé kurzy si organizujeme sami.

Základní kurz Žít s respektem má 42 výukových hodin a má tyto podoby:

  • 3 víkendové semináře (sobota 9.30 – 17 hodin, neděle 9 – 14 hodin)
  • 7 odpoledních seminářů od 14 do 19 hodin (čas lze po dohodě upravit)
  • 2 víkendové semináře (pátek 16 – 19.30, sobota 9 – 17, neděle 9 – 16.30 hodin)
  • týdenní kurzy – zejména letní pobytové kurzy s programem pro děti

Je možné domluvit se na jednorázových prezentacích přístupu Žít s respektem spojených s besedou s účastníky. 

Kurzy domlouváme několik měsíců, obvykle tak rok, dopředu. 

Způsob práce

Střídáme práci v kruhu s aktivitami pro dvojice nebo malé skupiny, kdy účastníci diskutují nad prezentovanými příklady, souvislostmi a ukázkami komunikace a na praktických příkladech procvičují respektující komunikaci. Každý seminář zahajujeme výměnou zkušeností a nápadů a končíme reflexí.

Optimální počet účastníků je kolem 25.

Rámcový přehled témat základních kurzů Žít s respektem – verze 3x sobota + neděle (nejčastější podoba kurzu)

1. víkend: Seznámení účastníků. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování a obviňování. „Abeceda“ základních komunikačních  dovedností pro běžné i náročné situace každodenního života a jejich nácvik. Mocenský a respektující model výchovy a vztahů mezi lidmi, jejich dopady na plnění úkolů, sebeúctu a vzájemné vztahy. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. Proč máme emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.

2. víkend: Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie – ukázky a cvičení. Co přináší empatie do života. Emoční inteligence. Co zakládá oprávněnost požadavku. Další rizikové způsoby komunikace a co namísto nich. Cvičení, diskuse, otázky a hledání odpovědí. Odměny ve výchově a jaký je jejich dopad. Jak motivovat bez uplácení. Pochvaly jako nástroj „laskavé manipulace“. Rozdíl mezi pochvalou a oceněním, cvičení v oceňování. 

3. víkend: K čemu vede trestání. Rozdíl mezi trestem a přirozeným důsledkem nesprávného jednání, vedením k nápravě a  reflexi. Jak se naše psychika vyrovnává s následky trestání a ubližování. Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci. Podmínky pro rozvoj vnitřní motivace. Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. K čemu vedou soutěže u dětí a čím je nahradit. Sebeúcta jako „imunitní štít“ naší osobnosti. Diskuse, otázky a hledání odpovědí. Reflexe a závěr kurzu.

Ceny

Cenu za kurz stanovuje organizátor. Účastnický poplatek za základní kurz Žít s respektem (42 výukových hodin) bývá v současné době kolem 5.000 Kč, v případě dotované ceny nižší.

Potvrzení o účasti

Účastníkům můžeme vydat potvrzení o absolvování kurzu. Podmínkou je alespoň 80% účast. Chybějící témata je možné si doplnit v rámci jiného kurzu. Absolvování kurzu opravňuje účastníky k využívání získaných poznatků, dovedností a pracovních materiálů v osobním a pracovním životě, nikoliv pro využívání v rámci komerční činnosti v oblasti vzdělávání.

Akreditace

Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MŠMT má č. j. MSMT-10151/2018,

akreditace kurzu Žít s respektem č. j. MSMT-7953/2021-2-329

Pokračovací semináře

Absolventům základních kurzů Žít s respektem nabízíme pokračovací (tréninkové) semináře. Místa a data jejich konání najdete v Přehledu kurzů příslušného roku nebo na úvodní stránce našeho webu

Kurzy a semináři Žít s respektem provázejí Tatjana a Pavel Kopřivovi. Kontakt: 

www.respektovat.com; koprivovi.spirala(a)tiscali.cz; tana.koprivova(a)centrum.cz

tel. +420 777 332 457

Archivy