a být respektován

O KURZECH R+R

O kurzech Respektovat a být respektován

Kurzy a semináře Respektovat a být respektován (R+R) probíhají v ČR a na Slovensku už 20 let.  Za tu dobu jimi prošlo na 40 tisíc účastníků především z řad rodičů a učitelů. V posledních letech roste zájem o kurzy R+R rovněž ze strany institucí a firem, kterým pomáhají zlepšit pracovní klima, motivaci a efektivitu práce. Zájem o kurzy podnítila i stejnojmenná kniha, které se od jejího vydání na podzim 2005 prodalo 99 tisíc výtisků.

Kurzy jsou určeny všem, kteří se snaží o respektující přístup při výchově dětí i ve vztazích s dalšími dospělými lidmi. Nabízí praktické postupy a dovednosti i pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí mezilidských vztahů a výchovy. Filozofie R+R vychází  z přesvědčení, že vedení druhých lidí, dětí stejně jako dospělých, založené na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinné a má negativní dopady na plnění úkolů, sebeúctu zúčastněných  i jejich vzájemné vztahy. V celospolečenském měřítku brzdí rozvoj demokracie, prosperity a morálky založené na zvnitřněných hodnotách.

Přístup R+R neznamená snižování nároků, ani že si druzí lidé budou dělat, co chtějí, ale že uplatňování nároků jde ruku v ruce s ohledem na lidskou důstojnost každého člověka. Respektující přístup se projevuje férovou komunikací bez manipulace, poskytováním informací, přibíráním druhých ke spolurozhodování o věcech, které se jich týkají, oceňováním, vyjadřováním nesouhlasu nebo nelibosti bez urážek a ponižování, ochotou a schopností otevírat i citlivé problémy a řešit je bez výčitek a vyhrožování, budováním autority ve smyslu „vážit si někoho“, nikoliv „bát se ho“.

Cílem kurzů R+R je zprostředkovat tento pohled na výchovu a vztahy, ukázat, čím vším můžeme při každodenní komunikaci nechtěně ubližovat a působit problémy sobě i druhým, nabídnout účinné alternativy a ovlivnit postoje účastníků v tom smyslu, že projevovat ve vzájemných vztazích úctu a respekt se vyplácí.

Kurzy na Moravě provázejí manželé Tatjana a Pavel Kopřivovi, psychologové s praxí v klinické psychologii, psychoterapii a poradenství. Žijí spolu 38 let, mají pět už dospělých dětí, bydlí na Valašsku, v Bystřici pod Hostýnem. Více na www.respektovat.com.

Spoluautorkami přístupu a knihy jsou psycholožky Jana Nováčková a Dobromila Nevolová, které spolu s dalšími lektory organizují a lektorují kurzy v Čechách a na Slovensku.

Organizace kurzů R+R

Následující informace se týkají našich (Kopřivovi) kurzů. Kurzy R+R lektorované dalšími lektory  se mohou lišit co do rozsahu, časů, uspořádání témat a způsobu práce.               

Kurzy organizují vzdělávací centra, rodinná a mateřská centra, školy, instituce, firmy. Některé kurzy si organizujeme sami.

Základní kurz R+R má 42 výukových hodin a nejčastěji má tyto podoby:

  • 7 odpoledních seminářů od 14 do 19 hodin (čas lze po dohodě upravit)
  • 3 víkendové semináře (pátek 16 – 19.30, sobota 8.30 – 17.30 hodin)
  • 2 víkendové semináře (pátek 16 – 19.30, sobota 9 – 17, neděle 9 – 16.30 hodin)
  • Týdenní kurzy – zejména letní pobytové kurzy s programem pro děti

Zkrácené kurzy nebo jednorázové akce děláme jen výjimečně.

Kurzy domlouváme minimálně několik měsíců, obvykle tak rok dopředu. 

Způsob práce

Pracujeme většinou v kruhu. Účastníci pracují ve dvojicích nebo malých skupinách, kde diskutují nad prezentovanými příklady, souvislostmi a ukázkami komunikace a na praktických příkladech procvičují respektující komunikaci. Každý seminář zahajujeme výměnou zkušeností a nápadů a končíme reflexí. Optimální počet účastníků je kolem 25.

Rámcový přehled témat základních kurzů R+R – verze 7 odpoledních seminářů (nejčastější podoba kurzu)

1. – 2. seminář: Seznámení účastníků. Ukázky nerespektující a respektující komunikace. K čemu vede posuzování a obviňování. „Abeceda“ základních komunikačních  dovedností pro běžné i náročné situace každodenního života a jejich nácvik. Mocenský a respektující model výchovy a vztahů mezi lidmi, jejich dopady na plnění úkolů, sebeúctu a vzájemné vztahy. Rizika poslušnosti a závislosti na autoritě. Proč máme emoce. Jak vyjadřovat vlastní emoce a potřeby neobviňujícím způsobem.

3. seminář: Jak reagovat, když jsou v emocích druzí lidé. Co je a co není empatie – ukázky a cvičení. Co přináší empatie do života. Emoční inteligence.

4. seminář: Co zakládá oprávněnost požadavku. Další rizikové způsoby komunikace a co namísto nich. Sebeúcta jako „imunitní štít“ naší osobnosti. Cvičení, diskuse, otázky a hledání odpovědí.

5. seminář: V čem jsou tresty škodlivé. Rozdíl mezi trestem a přirozeným nebo logickým důsledkem nesprávného jednání. Cvičení.

6. seminář: Odměny ve výchově a jaký je jejich dopad. Jak motivovat bez uplácení. Vnitřní a vnější motivace k učení a k práci. Podmínky pro rozvoj vnitřní motivace.

7. seminář: Pochvaly jako další nástroj „laskavé manipulace“. Rozdíl mezi pochvalou a oceněním, cvičení v oceňování. Rozdíl mezi hodnocením a zpětnou vazbou. K čemu vedou soutěže u dětí. Reflexe a závěr kurzu.

Ceny

Cenu za kurz stanovuje organizátor. Účastnický poplatek za základní kurz R+R (42 výukových hodin) bývá v současné době kolem 4.000 Kč, v případě dotované ceny nižší.

Potvrzení o účasti

Účastníkům můžeme vydat potvrzení o absolvování kurzu. Podmínkou je alespoň 80% účast. Chybějící témata je možné si doplnit v rámci jiného kurzu. Absolvování kurzu opravňuje účastníky k využívání získaných poznatků, dovedností a pracovních materiálů v osobním a pracovním životě, nikoliv pro využívání v rámci komerční činnosti v oblasti vzdělávání.

Akreditace

Akreditace vzdělávací instituce v systému DVPP MŠMT má č. j. MSMT-10151/2018,

akreditace kurzu Respektován a být respektován č. j. MSMT-1238/2018-1-132.

Pokračovací semináře

Pro absolventy základních kurzů nabízíme od roku 2008 občasné pokračovací (tréninkové) semináře. V průběhu roku to bývají 2 – 4 semináře, které organizujeme buď sami nebo ve spolupráci s dalšími organizátory.

Kontakt na lektory:  

Tatjana a Pavel Kopřivovi

www.respektovat.com; koprivovi.spirala(a)tiscali.cz; tana.koprivova(a)centrum.cz

tel. +420 777 332 457

Kurzy R+R v Čechách a na Slovensku lektorované dalšími lektory viz www.respektovani.comwww.respektovanie.sk

 

Archivy